Posman Taxaties

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Posman Taxaties en Posman Taxaties kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Posman Taxaties heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de bezoeker van www.posmantaxaties.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade

Posman Taxaties sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Posman Taxaties wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Posman Taxaties is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Posman Taxaties, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.